Klauzula informacyjna

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Adwokat Magdalena Łukasiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Łukasiak, ul. Za Murami 19A, 80-823 Gdańsk, NIP: 7412102848

2. W jaki sposób skontaktować się z Administratorem, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej: adwokat@kancelarialukasiak.pl
– pod numerem telefonu: 784 588 715
– korespondencyjnie: ul. Za Murami 19A, 80- 823 Gdańsk
Można zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniem, we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych.

3. W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?
– na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i pkt c) RODO w celu:
a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz ewentualnego wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
c) prowadzenia postępowań sądowych oraz wykonywania innych czynności z tym związanym
– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [art. 6 ust. 1 pkt f) RODO] w celu dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

4. Czy istnieje obowiązek podania swoich danych osobowych?
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym.
Jest to czynność dobrowolna i następuje wyłącznie za wyrażoną zgodą.
Jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację wskazanych celów.

5. Komu Administrator może udostępnić dane?
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym.
Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6. Przez jaki okres Administrator może przetwarzać dane osobowe ?
Administrator może przetwarzać dane osobowe do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody, a także przez okres:
• wykonania umowy,
•wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
•do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7. Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
• prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
• prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu,
• prawo do przenoszenia danych
• prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wymienione wyżej prawa możesz zrealizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem, poprzez przekazanie oświadczenia:
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej: adwokat@kancelarialukasiak.pl
– pod numerem telefonu: 784 588 715
– korespondencyjnie: ul. Za Murami 19A, 80- 823 Gdańsk

9. Informacje dodatkowe
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej.